علی مولای بی همتا بود ما تنها زمانی می توانیم او را خوشنود کنیم که پیرو اعمال و رفتار او به عنوان یک الگوی کامل باشیم :

عدالت ورزی در هر شرایط - یتیم نوازی و کمک به آنها - کمک بی دریغ به دیگران و برای رضای خدا