آموزش توابع و فرمول نویسی Excel 2013 - قسمت سومدر این فصل به معرفی توابعی که مرتبط به خطا‌ها هستند می‌پردازیم. اولین تابعی که می‌خواهیم معرفی کنیم تابع ISERROR است. در صورتیکه مقدار ورودی این تابع خطا نداشته باشد عبارت False نمایش داده می‌شود و اگر عبارت ورودی تابع خطا داشته باشد عبارت True نمایش داده می‌شود. برای آشنایی بیشتر به مثالی که در ادامه بیان می‌کنیم توجه کنید.

در این مثال می‌خواهیم عدد 255 تقسیم بر 5 کنیم. 
می‌خواهیم ببینیم آیا این عبارت حاوی مشکل است و خطا دارد یا خیر. برای این کار روی سلول A1 دابل کلیک کنید.
[تصویر: 001.gif]

در ادامه دستور =ISERROR(255/5) را وارد می‌کنیم.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 002.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید چون تقسیم دو عدد 255 و 5 صحیح می‌باشد و به مشکلی بر نمی‌خورد عبارت False به نمایش در آمده است. اکنون روی سلول A1 دابل کلیک کنید.
[تصویر: 003.gif]

در ادامه عبارت داخل تابع را از (255/5) به (255/0) تغییر می‌دهیم. 
چون تقسیم عدد 255 بر صفر یک خطا می‌باشد، باید عبارت True نمایش داده شود. دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید
[تصویر: 004.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید، عبارت True به نمایش در آمده است و نشان می‌دهد که عبارت وارد شده در آن دارای خطا می باشد.
[تصویر: 005.gif]

یکی دیگر از توابع مربوط به خطا‌ها در اکسل‌، تابع ERROR.TYPE می‌باشد که این تابع به جای نمایش ERROR، یک عدد نمایش می‌دهد که هر عدد نمایانگر یک خطا است است. اعدادی که نمایش داده می‌شود مطابق جدول زیر هستند:
همانطور که می‌‌بینید، در سلول A1 یک پیغام خطا وجود دارد. ما می‌خواهیم شماره پیغام خطا را در سلول B1 نمایش دهیم برای این کار در ادامه تابع =ERROR.TYPE(A1) را در سلول B1 وارد می‌کنیم.
[تصویر: 006.gif]

دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 007.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید، عدد 5 را به نمایش گذاشته است. 
[تصویر: 008.gif]

گاهی اوقات شما می‌خواهید ببینید عبارت موجود در یک سلول عدد است یا خیر برای این کار از تابع ISNUMBER استفاده می‌کنیم. برای مثال همانطور که می‌بینید در سلول A1 عدد قرار دارد و در سلول A2 متن قرار دارد. حالا به ترتیب این دو سلول را مورد بررسی قرار می‌دهیم. روی سلول B1 کلیک کنید.
[تصویر: 009.gif]

در ادامه دستور =ISNUMBER(A1) را وارد می‌کنیم.
برای آنکه مشاهده کنیم محتوای A1 آیا برابر عدد است یا خیر، دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 010.gif]

همانطور که می‌بینید عبارت TRUE به نمایش گذاشته شده است. در ادامه دستور =ISNUMBER(A2) را در سلول B2 وارد می‌کنیم. 
[تصویر: 011.gif]

برای مشاهده نتیجه خروجی تابع دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 012.gif]

چون محتوای سلول A2 برابر عدد نمی‌باشد عبارت FALSE یا نادرست به نمایش گذاشته شده است.
[تصویر: 013.gif]

در بعضی از مواقع می‌خواهید بدانید عدد موجود در یک سلول آیا زوج است یا خیر برای این کار از تابع ISEVEN استفاده می‌کنیم. برای مثال در ادامه دستور =ISEVEN( را وارد می‌کنیم.
عدد زوج عدد 2012 را وارد نمایید.
کاراکتر ) را وارد کنید.
برای آنکه محاسبه کنیم عدد 2012 آیا زوج است یا خیر، دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 014.gif]

همانطور که می‌بینید عبارت True به نمایش گذاشته شده است که مشخص می‌کنید این عدد زوج می‌باشد. شما می‌توانید به جای عدد داخل سلول آدرس سلول مورد نظر خود را نیز وارد نمایید.
[تصویر: 015.gif]

در بعضی مواقع ممکن است شما بخواهید بدانید عدد موجود در یک سلول فرد است یا خیر برای این کار از تابع ISODD استفاده می‌کنیم. طریقه استفاده از این تابع همانند تابع ISEVEN می‌باشد. برای درک بهتر ما تابع =ISODD(20) را در سلول F3 وارد کرده‌ایم. اکنون دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید تا نتیجه کار را مشاهده نمایید.
[تصویر: 016.gif]

همانطور که می‌بینید عبارت False به نمایش گذاشته است و به این معنا است که عدد وارد شده فرد نمی‌باشد. شما می‌توانید به جای عدد داخل سلول آدرس سلول مورد نظر را نیز وارد نمایید.
[تصویر: 017.gif]

تابع N هر عبارتی را به عدد تبدیل می‌کند. برای درک بهتر این تابع جدول رو برو را مشاهده کنید.
اکنون می‌خواهیم ببینیم عبارت true به چه عددی تبدیل می‌شود برای این کار، روی سلول A1 دابل کلیک کنید.
[تصویر: 018.gif]

عبارت true را تایپ نمایید.
برای استفاده از تابع N روی سلول B1 کلیک کنید.
[تصویر: 019.gif]

در ادامه دستور =N(A1) را وارد می‌کنیم.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 020.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید عبارت true به عدد 1 تبدیل شده است.
[تصویر: 021.gif]

تابع ISBLANK مشخص می‌کند که آیا محتوای یک سلول خالی است یا خیر. برای درک بهتر جدول روبرو را مشاهده نمایید.
همانطور که مشاهده می‌کنید داخل سلول A1 هیچ عبارتی وجود ندارد. برای بررسی این موضوع روی سلول B1 کلیک کنید.
[تصویر: 022.gif]

در ادامه دستور =ISBLANK(A1) را وارد می‌کنیم.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 023.gif]

همانطور که مشاهده ‌می‌کنید، عبارت True که نشان‌دهنده خالی بودن سلول A1 است به نمایش در آمده است.
[تصویر: 024.gif]

از تابع ISLOGICAL برای این که محاسبه شود یک عبارت، عبارت منطقی است یا خیر استفاده می کنیم. به این ترتیب اگر جواب یک عبارت وارد شده در داخل این تابع برابر درست یا نادرست باشد عبارت TRUE نمایش داده می‌شود و اگر جواب معادله‌ی وارد شده در داخل این تابع غیر از درست یا نادرست باشد عبارت FALSE نمایش داده می‌شود. برای آشنایی بیشتر به مثال‌های روبرو توجه نمایید.
[تصویر: 025.gif]

حالا روی سلول A1 دابل کلیک کنید.
[تصویر: 026.gif]

در ادامه دستور =ISLOGICAL( 20/5) را وارد می‌کنیم.
چون جواب معادله قرار داده شده در تابع یک عدد می‌باشد باید بعد از فشار دادن کلید Enter صفحه کلید، عبارت False به نمایش در بیاید. دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 027.gif]

همانطور که مشاهده می‌‌کنید عبارت False به نمایش در آمده است.
[تصویر: 028.gif]

یکی از توابعی که ما را در شناسایی توابعی که دارای متن می‌باشد یاری می‌کند، تابع ISTEXT است. اگر در سلول مورد نظر متن وجود داشته باشد عبارت True و در غیر این صورت عبارت FALSE نشان داده می‌شود. برای مثال روی سلول A1 دابل کلیک کنید.
[تصویر: 029.gif]

در ادامه دستور =ISTEXT("shahin") را وارد می‌‌کنیم. 
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 030.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید عبارت True به نمایش در آمده است.
[تصویر: 031.gif]

از تابع ISNONTEXT برای عدم وجود متن در یک سلول استفاده می‌شود. اگر در یک سلول متن وجود نداشته باشد عبارت TRUE و در غیر این صورت عبارت FALSE برگردانده می‌شود. برای مثال روی سلول B1 کلیک کنید.
[تصویر: 032.gif]

در ادامه دستور =ISNONTEXT("ENIAC") را وارد می‌کنیم.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 033.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید چون عبارت داخل تابع متن بود عبارت False به نمایش در آمده است.
[تصویر: 034.gif]

در این قسمت به سراغ تابع ISREF می‌رویم. این تابع مقدار وارد شده را چک می‌کند تا مشخص کند که عبارت وارد شده یک محدوده از سلول‌ها است یا خیر. اگر مقدار وارد شده یک محدوده بود عبارت True و در غیر این صورت عبارت False به نمایش در می‌آید. 
برای بررسی یک مثال روی سلول C1 کلیک کنید
[تصویر: 035.gif]

در ادامه دستور =ISREF(B1) را وارد می‌کنیم. 
همانطور که مشاهده می‌کنید آدرس سلول B1 را وارد کرده‌ایم به همین دلیل بعد از فشار دادن دکمه Enter باید عبارت True نمایش داده شود. دکمه Enter صفحه کلید را فشار بدهید.
[تصویر: 036.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید، عبارت True به نمایش در آمده است.
[تصویر: 037.gif]

در ادامه به معرفی تابع ISFORMULA میپردازیم. این تابع وظیفه دارد که بررسی کند آیا داخل سلول مورد نظر از تابع یا فرمولی استفاده شده است یا خیر. برای درک بهتر این تابع در ادامه به ذکر یک مثال میپردازیم.
مشاهده میکنید که در سلول B1 تابع TODAY را وارد کرده ایم که تاریخ امروز را نشان میدهید و در سلول B3 تاریخ امروز را به صورت دستی وارد کردهایم و در مقابل هر کدام تابع ISFORMULA را وارد کردهایم که بررسی کند کدام سلول دارای تابع میباشد. حال برای نمایش خروجی روی دکمه Enter صفحه کلید کلیک کنید.
[تصویر: 038.gif]

همانطور که میبینید سلول B1 که دارای تابع بود خروجی آن True شده و سلول B3 که بدون تابع بود خروجی آن برابر False شده است.
[تصویر: 039.gif]

حالا به سراغ تابع TYPE می‌رویم. با استفاده از این تابع می‌توان تشخیص داد در داخل هر سلول چه نوع محتوایی وجود دارد (text، number، error value و ...). برای نمایش کاراکتر موجود در سلول از اعداد خاصی استفاده می‌شود که به صورت جدول روبرو است.
همانطور که مشاهده می‌کنید، در سلول B1 خطای #DIV/0! که حاصل تقسیم یک عدد بر صفر است قرار دارد. حالا روی سلول A1 کلیک نمایید تا تابع TYPE را وارد کنیم و عدد مرتبط با محتوای سلول B1 را مشاهده کنید. روی سلول A1 کلیک کنید. 
[تصویر: 040.gif]

در ادامه دستور =TYPE(B1) را وارد می‌کنیم. همانطور که می‌بینید به جای قرار دادن عبارتی داخل پرانتز از آدرس سلول استفاده شده است. 
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 041.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید، عدد 16 نمایش داده شده است که مشخص می‌کند عبارت موجود در سلول B1 یک پیغام خطا می‌باشد.
[تصویر: 042.gif]

تابع CELL هر نوع اطلاعاتی که در مورد سلول را ممکن است نیاز داشته باشیم در اختیار ما قرار می‌دهد. شکل کلی این تابع به صورت زیر است.
CELL( info_type, reference )‌
در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف این تابع می‌پردازیم:
info_type: در قسمت info_type یکی از عبارات زیر را وارد می‌کنیم. توضیح هر عبارت در روبروی آن نوشته شده است.
• "address": آدرس سلول را نمایش می‌دهد.
• "col": نشان می‌دهد چندمین سلول است.
•"color": اگر سلول مورد نظر منفی یا قرمز باشدعدد 1 و در غیر این صورت 0 را نشان می‌دهد.
•"contents": مقدار موجود در سلول مورد نظر را نمایش می‌دهد.
• "filename": نام فایل را نشان می‌دهد.
• "format": مشخص می‌کند سلول مورد نظر ما دارای چه سبکی است.
• "parentheses": 
•"prefix": 
•"protect": 
• "row": نشان‌دهنده شماره ردیف سلول
• "type": 
•"width": عرض سلول مورد نظر را نشان می‌دهد.
•Reference :آدرس سلول مورد نظر را مشخص می‌کنیم.
اکنون برای درک بهتر این تابع به این مثال توجه کنید.
همانطور که مشاهده می‌کنید در سلول A1 عدد
-9,999 وارد شده است. برای وارد کردن تابع روی سلول B1 کلیک کنید.
[تصویر: 043.gif]

می‌خواهیم آدرس سلول را مشاهده کنیم برای این کار در ادامه دستور=CELL("address",A1) را وارد می‌کنیم.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 044.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید آدرس سلول به نمایش در آمده است.
[تصویر: 045.gif]

یکی دیگر از توابعی که به اکسل 2013 اضافه شده است تابع SHEET میباشد. فرض کنید که فایل اکسل شما دارای تعداد زیادی Sheet میباشد. برای این که بدانید شیت مورد نظر شما چندمین شیت در این فایل میباشد از این تابع استفاده میکنیم. همان طور که میبینید که سه Sheet با نامهای aaa، bbb و ccc ایجاد کردهایم. حال میخواهیم بدانیم شیت bbb چندمین Sheet در فایل اکسل میباشد. برای اینکار در ادامه تابع =SHEET(“bbb”) را تایپ میکنیم.
حال دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 046.gif]

مشاهد میکنید که عدد 2 به نمایش در آمده است و نشان میدهد که Sheet bbb دومین Sheet در فایل اکسل میباشد.
[تصویر: 047.gif]

تابع SHEETS نیز به تازگی در اکسل 2013 قرار گرفته است. وظیفه تابع SHEETS این است که مشخص میکند در این فایل اکسل چند Sheet وجود دارد. همان‌طور که مشاهده میکنید تابع =SHEETS() را وارد کردهایم. حال روی دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید تا مشخص شود چند Sheet در این فایل اکسل وجود دارد.
[تصویر: 048.gif]

مشاهده میکنید که عدد سه به نمایش در آمده و مشخص میکند که این فایل دارای سه sheet میباشد.
[تصویر: 049.gif]

تابع دیگری که می‌خواهیم به شما معرفی کنیم تابع INFO می‌باشد که مشخصات سیستم را به ما می‌دهد که شکل کلی آن به صورت زیر است:
INFO( type_text ) ‌
با توجه به مقداری که در قسمت type_text قرار می‌دهید، خروجی آن در جدول زیر مشخص شده است.برای بررسی یک مثال روی سلول A1 دابل کلیک نمایید. 
[تصویر: 050.gif]

برای مشاهده مشخصات وضعیت حالت recalc دستور =INFO("recalc") را وارد می‌کنیم.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 051.gif]

مشاهده می‌کنید که عبارت Automatic به نمایش گذاشته شده است.
[تصویر: 052.gif]

در انتهای این بخش به معرفی تابع NA می‌پردازیم که خروجی آن پیغام خطای#N/A می‌باشد. برای مثال روی سلول C3 کلیک کنید.
[تصویر: 053.gif]

دستور =NA() را تایپ کنید.
دکمه Enter صفحه کلید را فشار دهید.
[تصویر: 054.gif]

همانطور که مشاهده می‌کنید پیغام خطای مورد نظر نمایش داده شده است.کاربر گرامی، شما اکنون در پایان این بخش هستید، 
[تصویر: 055.gif]