نمایش فرمول در سلول ها و مخفی کردن فرمول به طور کامل در Excel 2013

اگر شما در حال کار در یک worksheet اکسل با تعداد زیادی از فرمول در آن هستید،ممکن است سخت به دنبال و پیگیری تمام فرمول های خود باشید . یک راه ساده نمایش فرمول در سلول علاوه بر نوار فرمول در اکسل وجود دارد.

این قابلیت همچنین وابستگی برای هر فرمول در سلول ( زمانی که انتخاب شده ) نشان می دهد، بنابراین شما می توانید داده ها را در هر محاسبه استفاده نماید. نمایش فرمول در سلول کمک می کند تا شما برای پیدا کردن سلول حاوی فرمول و به سرعت از طریق تمام فرمول های شما را خوانده و برای خطا چک کنید. شما همچنین می توانید صفحه گسترده با فرمول در سلول های چاپ برای کمک به کار خود را چک کنید .

برای نمایش فرمول در سلول های حاوی آنها، Ctrl + ` را فشار دهید. فرمول در هر صفحه نمایش همراه در تصویر بالا نشان داده شده است . سلول های درگیر در محاسبه در رنگ های که مطابقت دارند مراجع سلول در فرمول به شما کمک می کند که داده ها هم مرز است.

به تب FORMULAS رفته و show formulas را کلیک کنید.

02_clicking_show_formulasفرمول های زیر را برای مخفی کردن انتخاب کنید.

03_selecting_cellsبه تب Home بروید وقسمت Format در منوی کشویی Format Cells را کلیک کنید.

04_selecting_format_cellsپنجره Format Cells باز می شود و برای مخفی کردن آن به تب Protection بروید و تیک Hidden بزنید و دکمه OKرا کلیک کنید.

05_selecting_hiddenبرای پایان دادن به مخفی کردن سلول شما باید از ورق محافظت کنید وFormat را کلیک کنید و در منوی کشویی Protect Sheet را کلیک کنید.

06_selecting_protect_sheetپنجره Protect Sheet باز می شود و اگر می خواهید کاربران به فرمول ها دسترسی کند و می خواهید آن فرمول رمز گذاری کنید شما باید در قسمت Password to unprotect sheet رمز عبور را تعیین کنید و دکمه OK را کلیک کنید.

07_protect_sheet_dialogرمز عبور را دوباره وارد کنید و دکمه OK را کلیک کنید.

08_confirm_password_dialogزمانی که شما یک سلول حاوی فرمول را انتخاب کنید ، در نوار فرمول خالی است.

09_no_formula_showingبرای نشان دادن فرمول در نوار فرمول دیگر،قسمت Format در منوی کشویی Unprotect Sheet را کلیک کنید.

10_selecting_unprotect_sheetپنجره Unprotect Sheet باز می شود و رمز عبور را وارد کنید.

11_unprotect_sheet_dialogتمام فرمول در زمانی که سلول در کاربرگ انتخاب شده قابل مشاهده باشد.