روش تبدیل عدد به ساعت در Excel

یکی از سوالاتی که زیاد برای ما پیش میاد، اینکه چه جوری میتونیم عدد را به ساعت با قالب Time تبدیل کرد.

به طور مثال در شکل 1 ستون A کسری کار کارمندان به دقیقه می­باشد و می­خواهیم مانند شکل2 به ساعت نمایش دهد.

شکل 1

تبدیل ساعت

 

شکل 2

 

Laughingبرای حل این مثال می­توان از 3 تابع INT,MOD,TIME استفاده کرد.

 

=Time(INT(A1/60),MOD(A1,60),0)


در فرمول فوق از 3 تابع زیر استفاده شده است

تابع INT مقدار صحیح یک عدد را نمایش می­دهد.(1)

=INT(A1/60)

تابع MOD باقیمانده تقسیم یک عدد بر عدد دیگر را نمایش می­دهد.(36)

 

=MOD(A1,60)


تابع TIME با گرفتن ساعت، دقیقه، ثانیه خروجی را به فرمت زمان نمایش می­دهد.(1:36:0)

=TIME(1,36,0)

در نهایت با کمک Format Cells فرمت Time را تغییر میدهیم.